Terms and conditions // The Attic

Algemene voorwaarden


1. WIJ ZIJN THE ATTIC BV.

Welkom. Wij zijn THE ATTIC BV, jouw partner bij de groei van je happy healthy work life. Dit doen We door het aanbieden van Event advertenties, Workshops, Workplaces, Events en een Online Community, tezamen genoemd Onze Services. THE ATTIC BV wordt verder in deze Algemene Voorwaarden steeds benoemd als THE ATTIC BV, Wij, We, Ons of Onze. Als We het hebben over Onze Algemene Voorwaarden gaat het om deze volledige tekst en alles waarnaar verwezen wordt in deze tekst.

Uiteraard streven Wij ernaar om te allen tijde het juiste te doen. Wij vragen jou bij het lezen, gebruiken en delen van de Content (wat Wij verstaan onder “Content” leggen we in detail uit bij nummer 9) gehost door THE ATTIC BV hetzelfde te doen. Wanneer jij door THE ATTIC BV gehoste Content gebruikt, vragen Wij jou naast de juiste creditvermelding, ook om Onze Content in zijn originele jasje te laten en niet aan te passen zonder toestemming.

Als Wij een fout hebben gemaakt, laat het Ons dan weten. Je kan Ons bereiken via hello@theattic.be en/of de gegevens bij nummertje 3.

Ondanks dat Wij geloven dat jij altijd met de juiste intenties handelt, ga je akkoord met Onze Algemene Voorwaarden wanneer je de site van THE ATTIC BV, www.theattic.be, verder steeds benoemd als Onze Site of www.theattic.be, en/of Onze Services gebruikt. Onze Services worden gedefinieerd onder nummertje 7. We raden je aan een kopie te maken van onze Algemene Voorwaarden voor toekomstig gebruik.


2. JIJ ERKENT EN ACCEPTEERT ONZE SERVICE VOORWAARDEN.

De Content en de Services die Wij bieden via THE ATTIC BV en/of Onze Site www.theattic.be, links van en naar Onze Site en/of andere interactieve services die mogelijk worden gemaakt op en/of door Onze Site, worden aan jou geleverd onder deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden, inclusief de documenten in deze Algemene Voorwaarden waarnaar verwezen wordt, vormen tezamen het totale overeenkomst tussen jou en The Attic BV en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen jou en Ons met betrekking tot de onderwerpen die deze Algemene Voorwaarden bevat.

BELANGRIJK: Door Onze Services te gebruiken ga je akkoord met alle Algemene Voorwaarden die in dit document staan beschreven. Gebruik van Onze Services houdt ook in toegang krijgen, browsen en registreren om Onze Services te gebruiken.


3. ZO KAN JE ONS BEREIKEN:

Telefoon: 0032 (0) 3298 77 83

Post: Grote Hondstraat 44, 2018 Antwerpen

Bezoekjes: Grote Hondstraat 44, 2018 Antwerpen

Mail: hello@theattic.be

Volg Ons: https://www.instagram.com/theatticcoworking/

Word Onze vriend: https://www.facebook.com/theatticcoworking

Onze formele nummertjes:

BTW: BTW IN OPRICHTING
Bank: BNP


4. JIJ BENT 18 JAAR OF OUDER.

Ben jij geen 18 jaar of ouder, dan mag jij niet gebruikmaken van Onze Services. Wanneer jij gebruikmaakt van Onze Services, garandeer jij dat je het recht, de bevoegdheid en de bekwaamheid hebt om akkoord te gaan met en gebruik te mogen maken van deze Algemene Voorwaarden.


5. WAT WE OVER OVERIGE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN TE ZEGGEN HEBBEN.

Deze Overige Voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op Onze Services:

 • Onze Privacy Policy, die de voorwaarden uiteenzet over het proces van persoonlijke data die THE ATTIC BV verzamelt en/of door jou zelf is aangeleverd. Wanneer je van Onze Services gebruikmaakt, stem je automatisch in akkoord te zijn met onze Privacy Policy en sta je garant dat alle data, die door jou worden aangeleverd accuraat zijn.
 • Onze Cookie Policy, die jou informeert over de cookies op Onze Site.


6. WANNEER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANGEPAST WORDEN.

THE ATTIC BV kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Wij zorgen ervoor dat Wij jou daarvan op de hoogte brengen via een pop-up scherm op Onze Site en/of een aan jou geadresseerd mailtje.

Om altijd goed op de hoogte te zijn van Onze Algemene Voorwaarden, vragen Wij jou Onze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd zelf na te lezen.


7. WAT ONZE SERVICES INHOUDEN.

APE BV biedt jou en alle andere gebruikers van Onze Services een verscheidenheid van de volgende services aan, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Job advertenties. Onze Job advertenties bestaan uit een overzicht van vacatures die geplaatst zijn door Partnerbedrijven en/of Ons
 • Event advertenties. Onze Event advertenties bestaan uit een overzicht van events waar zowel, maar niet alleen Professionals en/of Partnerbedrijven samenkomen om elkaar te ontmoeten;
 • Events. We bieden verschillende betalende en niet betalende events aan die Professionals, Partnerbedrijven en anderen helpen met elkaar te contact te leggen.
 • Workshops. We bieden verschillende betalende workshops aan die Professionals, Partnerbedrijven en anderen helpen groeien en ontwikkelen;
 • Workspaces, genaamd “The Attic”. The Attic verhuurt werkplekken, flexplekken, kantoorruimtes, vergaderruimtes, privé kantoren en/of hubs aan Professionals, Partnerbedrijven en anderen.

Al bovenstaande services worden in deze Algemene Voorwaarden benoemd als Onze Services.


8. WAT WIJ TE ZEGGEN HEBBEN OVER HET GEBRUIK VAN WIFI IN ONZE WORKSPACES

Wanneer jij gebruik maakt van Ons WIFI netwerk, maak jij gebruik van de beveiligde verbinding van Onze provider. Dit sluit echter niet uit dat Onze provider verantwoordelijk is voor wat er met jouw gegevens gebeurd. Bij schade en/of inbraak op Ons internet netwerk liggen de risico's bij jou als eindgebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade.


9. WAT WE OVER JOUW GEGENEREERDE CONTENT WILLEN ZEGGEN.

Jij en alleen jij bent verantwoordelijk voor data, tekst, software, muziek, beelden, foto’s, grafisch beeld, video, berichten, bestanden en/of andere materialen, verder genoemd als Content, die verstuurd, gepost en/of verspreid worden door jou via Onze Services, inclusief maar niet beperkt tot de Content van jouw e-mailcommunicatie, informatie, foto’s en/of beelden geplaatst door jou of geplaatst op jouw profielpagina en informatie, foto’s, beelden, muziek en/of andere bestanden of andere Content geplaatst door jou in een forum of andere pagina.

Wij zijn geen eigenaar en/of controleur van de door jou en andere gebruikers van Onze Services geplaatste Content. Wij garanderen geen nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van deze Content.

Mogelijk word jij blootgesteld aan Content die door andere gebruikers van Onze Services is geplaatst en die aanstootgevend en onfatsoenlijk kan zijn. Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor Content geplaatst door een gebruiker van Onze Services of derde partij, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor inbreuken op rechten van derden, fouten of weglatingen in Content of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van Content die is gepost, per e-mail is verzonden of anderszins is verzonden via Onze Services.


10. WAT WIJ TE ZEGGEN HEBBEN OVER GEDRAG EN CONTENT.

Onze Services en gerelateerde services die jou worden aangeboden, worden uitsluitend aangeboden voor informatie, entertainment en organisatorische doeleinden. Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle Content die jij bijdraagt aan Onze Services en op alle interactieve services die daarmee zijn verbonden. Je moet de volgende normen op de letter naleven. De normen zijn van toepassing op elk deel van de Content dat jij verstrekt, evenals op het geheel. Jij erkent en gaat akkoord:

 • Om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over jezelf te verstrekken naar aanleiding van het online en/of offline inschrijvingsformulier, het contract en/of een online en/of offline registratieformulier. Als enige, door jou verstrekte, informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, stem je ermee in Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en behouden Wij Ons het recht voor om jouw Content te weigeren en/of jouw recht om Onze Services te gebruiken te beëindigen en/of elk huidig of toekomstig gebruik van Onze Services die daarmee verband houden. Er is geen verplichting voor Ons om de nauwkeurigheid van jouw Content te testen;
 • Zonder beperking van het voorgaande, om Onze Services niet te gebruiken bij het indienen van (rechtstreeks of door Ons te verzoeken toegang te verlenen en namens jou in te dienen) alle Content die:
  • onwettig (of onwettige activiteiten bevordert), schadelijk, bedreigend, grof, intimiderend is;
  • redelijkerwijze door Ons kan worden beschouwd als "spam" of dat een product of artikel promoot of adverteert, of anderszins irritatie of ongemak voor andere gebruikers van Onze Services kan veroorzaken;
  • in strijd is met toepasselijke wet- en/of regelgeving, of in strijd is met relevante gedragscodes voor advertenties of andere bedrijfstakken;
  • lasterlijk, vulgair, smadelijk, bedrieglijk, frauduleus (of waarschijnlijk iemand zal misleiden) is;
  • expliciete of grafische beschrijvingen bevat of accounts van seksuele handelingen (of seksueel expliciet materiaal) promoot;
  • inbreuk op de privacy van iemand anders maakt, of haatdragend is; of die een individu of een groep individuen slachtoffert, lastigvalt, denigreert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;
  • geweld bevordert;
  • inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten (zoals gedefinieerd onder nummer 15) van een andere persoon of entiteit;
  • is gemaakt in strijd met enige wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele plicht of een plicht van vertrouwen;
  • zich voordoen als een persoon, of een verkeerde voorstelling geven van jouw identiteit of relatie met een persoon; en/of de indruk wekt dat het van Ons afkomstig is, als dit niet het geval is;
 • Geen informatie over gebruikers van Onze Services of de Content gepost door anderen op Onze Services verzameld of opgeslagen mag worden, of deze informatie gebruikt mag worden voor enig doel dat niet strookt met het doel van Onze Services of met het verzenden of faciliteren van de verzending van ongevraagde bulk elektronische mail of communicatie. Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van Onze Services, inclusief het samenvoegen van gebruikersnamen en andere contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde communicatie is verboden.
 • Ongepast gebruik kan ertoe leiden dat jij zonder aankondiging van de deelnemerslijst wordt verwijderd en kan leiden tot beëindiging van jouw rechten voor deelname aan Onze Services. Passende juridische stappen kunnen ook worden ondernomen voor ongeautoriseerd gebruik van Onze Services.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiaal dat aan Ons wordt voorgelegd of dat door gebruikers van Onze Services via Onze Services wordt verspreid.

Wij screenen, controleren, beoordelen en/of bewerken niets van de Content geplaatst door gebruikers van Onze Services. Wij en onze tussenpartijen hebben echter het recht (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken Content geheel of gedeeltelijk te weigeren en/of te verwijderen, wanneer die naar Ons oordeel niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden of die anderszins ongewenst, ongepast of onjuist is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige fout en/of vertraging bij het verwijderen van dergelijke Content. Jij blijft verantwoordelijk voor de juistheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen of enig ander aspect van dergelijk ingediend materiaal, inclusief enige Content of een deel daarvan of andere communicatie naar Ons. Jij stemt ermee in Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van Onze Services of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan jij weet of vermoedt.


11. WAT WIJ VINDEN VAN VERGOEDING EN BETALING.

Wanneer je gebruikmaakt van de betaalde Services van THE ATTIC BV, die zowel mondeling, als schriftelijk worden overeengekomen, factureren Wij jou vijftien dagen op voorhand tenzij anders overeengekomen. Je zal het gefactureerde bedrag binnen vijftien dagen moeten betalen, anders rekent THE ATTIC BV een forfaitaire kost van 15% over het totaal gefactureerde bedrag en loopt dit elke vijftien dagen erna met 5% op, tot je hebt betaald. Tot het moment van betaling heb je geen recht om gebruik te maken van Onze Services in welke vorm dan ook. Mocht je al gebruikmaken van Onze Services en je hebt niet tijdig betaald, staan Wij in Ons recht jou als gebruiker van Onze Services te weigeren en/of te verwijderen. Alle bedragen vermeld op Onze Site zijn exclusief btw.

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor één van Onze betalende THE ATTIC BV events en/of workshops, kan je tot 48 uur voor het event en/of workshop plaatsvindt gratis annuleren. Wanneer jij binnen de 48 uur dat het event en/of workshop plaatsvindt annuleert, betaal je de totale kost van jouw inschrijving. De kost van de inschrijving verschilt per THE ATTIC BV event en/of workshop.


12. ONS ANNULERINGSBELEID.

Wij bieden over het algemeen geen restitutie van door jouw betaalde kosten voor Onze Services, noch bieden Wij kredieten aan waarbij annulering plaatsvindt vóór het einde van een lopende contractperiode. Dus, anders dan zoals hieronder uiteengezet, worden alle eenmalige betalingen en/of betaalde contracten niet gerestitueerd nadat jouw betaling is ontvangen.

We kunnen een terugbetaling verstrekken, in het geval van een kennelijke fout of vergissing.

Verder heeft niets in dit annuleringsbeleid invloed op jouw recht op terugbetaling als jij daadwerkelijk volgens de wet in jouw recht staat. Dat is afhankelijk van de jurisdictie waarin jij je bevindt. Als jij een burger van de Europese Unie bent, heb je recht op een volledige terugbetaling voor diensten die je hebt gekocht gedurende 14 dagen nadat Ons contract is gesloten, op voorwaarde dat je Onze Services niet hebt gebruikt of bent gaan gebruiken. Als je ten tijde van de annulering slechts een deel van een pakket uit Onze Services hebt gebruikt, zullen Wij jou een evenredige vergoeding geven. Het contract wordt gesloten, wanneer de betaling wordt geaccepteerd en jouw contract begint.

Neem voor alle annulerings- en restitutiekwesties contact op met hello@theattic.be.

Je kunt op elk gewenst moment een contract van Ons annuleren en/of wijzigen door een e-mail te sturen naar hello@theattic.be. Houd er wel rekening mee, dat er opzegperiodes verbonden zijn aan Onze contracten. De opzegperiodes gaan in op de eerstvolgende tekendatum en staan hieronder vermeld;

 • Formule ‘1 dag, 2 dagen, fulltime en/of virtual office’, is van onbepaalde duur, en hanteert een opzegperiode van 2 maanden.
 • Formule ‘privé kantoor’, is van 1 jaar, wordt stilzwijgend verlengd en hanteert een opzegperiode van 3 maanden.

Wanneer je een meeting- en/of eventruimte bij Ons boekt, gelden de volgende annuleringstermijnen:

 • Annuleer jij de ruimte meer dan 2 dagen op voorhand, dan is de annulering kosteloos;
 • Annuleer jij de ruimte de dag op voorhand, factureren Wij 50% van de huurprijs van de door jou geboekte ruimte;
 • Annuleer jij de ruimte de dag zelf van de boeking, factureren Wij de huurprijs 100% aan jou.


13. WANNEER WIJ ONZE SERVICES WIJZIGEN.

Wij behouden Ons het recht voor, om op elk moment en van tijd tot tijd Onze Services of gerelateerde services (of delen daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent. Jij stemt ermee in dat Wij niet aansprakelijk zijn voor schade en/of eventuele kosten jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van Onze Services of gerelateerde services. Houd er rekening mee dat de Content van Onze Services op enig moment mogelijk niet meer actueel is en We verplicht zijn om die bij te werken. We kunnen niet garanderen dat Onze Services of de Content op Onze Services vrij zijn van fouten en/of weglatingen.

Wij behouden Ons het recht voor, om op elk moment en van tijd tot tijd, één, meerdere of al Onze THE ATTIC BV locaties, beter bekend als THE ATTIC, (of delen daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent. Jij stemt ermee in dat Wij niet aansprakelijk zijn voor schade en/of eventuele kosten jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van één, meerdere of al Onze THE ATTIC BV locaties, beter bekend als THE ATTIC. Wanneer jij een werkplek en/of een kantoorruimte huurt via THE ATTIC BV en/of jouw maatschappelijke zetel geplaatst is op één van Onze locaties, beter bekend als THE ATTIC, stem jij ermee in dat Wij niet aansprakelijk zijn voor schade en/of eventuele kosten die een wijziging, opschorting of beëindiging van de locatie van jouw gehuurde werkplek en/of kantoorruimte en/of maatschappelijke zetel met zich mee brengt.


14. WAT WE VINDEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie, inclusief maar niet beperkt tot gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, video's, berichten, tags of andere materialen, inclusief Content in sponsoradvertenties of informatie die via Onze Services of door adverteerders wordt aangeboden, zou kunnen beschermd zijn door Intellectuele Eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerpen, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten.

THE ATTIC BV is de licentienemer en enige eigenaar van de Intellectuele Eigendomsrechten van Onze Services, inclusief de Content op Onze Services. Jij behoudt alle rechten, titels en belangen die jij hebt in en aan de Content die door jou wordt verstrekt, met inachtneming van de rechten die aan Ons zijn verleend besproken onder nummer 10 van deze Algemene Voorwaarden en het staat je vrij om soortgelijke rechten toe te kennen aan anderen. Je stemt ermee in te betalen voor alle royalty's, vergoedingen of andere gelden die verschuldigd zijn vanwege Content die jij op en/of via Onze Services plaatst.

Alle individuele artikelen, Content en andere elementen die op Onze Services verschijnen, zijn ook auteursrechtelijk beschermd werk. Naast het naleven van de rechten die elke auteur in verband met elk artikel heeft behouden, moet jij je ook houden aan alle aanvullende kennisgevingen of beperkingen met betrekking tot auteursrechten die in Onze Services zijn opgenomen.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door THE ATTIC BV of adverteerders, mag jij geen Content kopiëren, reproduceren, verspreiden, publiceren, aan een database toevoegen, weergeven, uitvoeren, wijzigen, afgeleide werken maken, verzenden, verhuren, leasen, verkopen of op welke manier dan ook exploiteren.

Noch jij, noch enige derde partij zal op enigerlei wijze gebruikmaken van de Content van Onze Services die een inbreuk vormt op Onze Intellectuele Eigendomsrechten die niet uitdrukkelijk door Ons is geautoriseerd.


15. WAT WIJ VINDEN OVER INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTENSCHENDING.

Wij nemen kwesties in verband met Intellectuele Eigendomsrechten serieus en bieden de middelen om je te helpen jouw Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. In het geval jij een klacht hebt over jouw rechten die zijn geschonden, kan je Ons bellen of de volledige details van jouw klacht sturen naar hello@theattic.be.

Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van anderen, kunnen We jouw account uitschakelen.


16. WAT SCHADELOOSSTELLING VOOR ONS INHOUDT.

Je komt overeen om Ons, Onze Experts, Professionals, Partnerbedrijven, functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, te beschermen en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, die op enigerlei wijze voortvloeien uit jouw gebruik of misbruik van Onze Services, of het uploaden, plaatsen, publiceren, e-mailen, reproduceren, verspreiden of verzenden van Content of ander materiaal door jou of gebruikers van Onze Services die door jou zijn geautoriseerd en/of enige schending van deze Algemene Voorwaarden door jou (inclusief, maar niet beperkt tot, elke claim dat jouw Content inbreuk maakt op de rechten van een derde partij).


17. WAT WIJ VINDEN VAN BEHOUD EN OPENBAARMAKING VAN JOUW CONTENT.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat Wij jouw Content kunnen bewaren en uit jouw Content (geheel of gedeeltelijk) bepaalde persoonlijke gegevens kunnen onthullen indien dit wettelijk verplicht is, of in de oprechte overtuiging dat dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is: (i) om te voldoen aan juridische procedures; (ii) om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen; (iii) om te reageren op claims over jouw Content die de rechten van derden schendt; of (iv) om Ons en/of Onze gebruikers van Onze Services of de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Ons, Onze Site-gebruikers of het publiek te beschermen.

Je begrijpt dat de technische verwerking en verzending van Onze Services, inclusief jouw Content, (i) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (ii) veranderingen kan ondergaan om te voldoen aan technische vereisten van aangesloten netwerken en/of apparaten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het verwijderen of niet opslaan van jouw Content of andere informatie die door jou of andere gebruikers van Onze Services aan Ons is verstrekt.

Elke Content van Onze Services kan periodiek naar eigen goeddunken worden verwijderd. Jij erkent en gaat ermee akkoord dat alle Content die jij bekijkt, verzendt of plaatst naar eigen goeddunken en op eigen risico is, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Content. Jij erkent dat je niet mag vertrouwen op Content die door Ons is gemaakt of die aan Ons is voorgelegd. Verder erken jij en stem jij ermee in dat de opvattingen getoond op Onze Services niet noodzakelijkerwijs Onze opvattingen weerspiegelen. En jij erkent dat Wij geen Content ondersteunen die door jou of door een andere gebruiker van Onze Services is geplaatst of ingediend.

Bij het gebruik van Onze Services willen Wij geen vertrouwelijke, geheime eigendomsinformatie of ander materiaal van jou ontvangen. Alle informatie of materiaal dat aan Ons wordt voorgelegd of verzonden, wordt geacht niet vertrouwelijk of geheim te zijn. Door informatie of ander materiaal in te dienen of naar Ons te verzenden, geef jij aan en garandeer jij dat de informatie origineel is en dat geen enkele andere partij enig recht op het materiaal heeft en dat het materiaal en de informatie geen enkel verbod schenden dat uiteengezet is in deze Algemene Voorwaarden.


28. WAT WIJ OVER GELINKTE SITES TE ZEGGEN HEBBEN.

Jij kan mogelijk een koppeling maken naar de sites van derden (in deze Algemene Voorwaarden benoemd als 'Gelinkte Sites') van Onze Services. Gelinkte Sites worden door Ons op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht en We zijn niet verantwoordelijk voor de Content, beschikbaarheid, advertenties, producten of andere materialen van dergelijke Gelinkte Sites, of eventuele aanvullende links die daarin zijn opgenomen. Deze links impliceren niet Onze goedkeuring of associatie met de Gelinkte Sites. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de algemene voorwaarden van de gekoppelde sites en aan alle andere verplichtingen op het gebied van auteursrecht, geheimhouding, laster, fatsoen, privacy, veiligheid en exportwetten met betrekking tot het gebruik van dergelijke Gelinkte Sites en Content daarop. Wij zullen in geen geval direct of indirect aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door of in verband met gebruik van de Gelinkte Sites of voor de informatie of het materiaal waartoe toegang is verkregen via deze Gelinkte Sites. Je moet eventuele problemen melden aan de beheerder of webmaster van die site. We behouden Ons het exclusieve recht om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving elke functie of link naar een van de Gelinkte Sites van Onze Services toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen en/of om verschillende functies of links naar verschillende gebruikers van Onze Services te introduceren.

SPECIALE KENNISGEVING: GELINKTE SITES KUNNEN CONTENT EN GRAFISCHE GEGEVENS BEVATTEN DIE AANSTOOTGEVEND ZIJN.

Toestemming moet door Ons worden verleend voor elk type link naar Onze Services. Om toestemming te vragen, kun je een mailtje sturen naar hello@theattic.be. We behouden Ons echter het recht voor om toestemming voor het linken naar Onze Services te weigeren of om toestemming te annuleren die eerder door Ons is gegeven.


21. JOUW WACHTWOORD EN ACCOUNT.

Als jij een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie als onderdeel van Onze beveiligingsprocedures ontvangt, moet je dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. Je mag dit niet bekendmaken aan derden. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode en/of wachtwoord, door jezelf gekozen of toegewezen door Ons, op elk gewenst moment uit te schakelen, als je naar Onze mening niet voldoet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Als je weet of vermoedt dat iemand anders dan jij jouw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet je Ons onmiddellijk op de hoogte stellen via hello@theattic.be.


22. WAT WIJ VAN ADVERTEERDERS EN SPONSORS VINDEN.

Jouw correspondentie of zakelijke contacten met of deelname aan promoties van adverteerders die op of via Onze Services worden gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen en/of diensten, en andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen jou en de adverteerder. Je stemt ermee in dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke soort dan ook, die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders via Onze Services.


23. WAT WIJ TE ZEGGEN HEBBEN OVER AANSPRAKELIJKHEID.

Onze Services worden geleverd 'zoals ze zijn’, 'waar ze zijn’ en 'indien beschikbaar'. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten Wij alle voorwaarden van aansprakelijkheid uit inclusief maar niet beperkt tot: (i) alle aansprakelijkheid betreffende de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nuttigheid of anderszins van de Content van Onze Services; en (ii) enige aansprakelijkheid van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid, veiligheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Deze aansprakelijkheidsverklaring is van toepassing op eventuele schade of verlies als gevolg van Ons of Onze Services, inclusief en zonder beperking als gevolg van (i) enige fout, omissie, verwijdering of defect in de Content of (ii) elke niet-nakoming, fout, nalatigheid, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in werking of transmissie, computervirussen, communicatielijn storing, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang, hetzij voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid, verslechtering of onder een andere vorm van actie.

Wij garanderen niet (i) dat Onze Services vrij zullen zijn van besmetting door virussen; of dat de toegang tot Onze Services niet onderbroken of foutloos zal zijn. Wij doen geen enkele verklaring over het gebruik of de resultaten van het gebruik van Onze Services of de Content van Onze Services. Jij neemt de volledige kosten van alle noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie.

THE ATTIC BV is in geen geval aansprakelijk, jegens enige partij (i) voor indirecte, speciale en/of incidentele schade, gevolgschade en/of enige andere schade die voortvloeit uit het bestaan en/of gebruik van Onze Services, zelfs als THE ATTIC BV op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade; of (ii) voor enige aansprakelijkheid die kan worden toegewezen aan fouten, weglatingen of andere onjuistheden of destructieve eigenschappen van Onze Services. Tot zover is toegestaan door de wet, stem jij in, afstand te nemen van alle schadeclaims.


24. WAT WIJ VINDEN VAN LOKALE REGELS EN WETTEN.

Je stemt ermee in om te voldoen aan alle lokale regels en wetten met betrekking tot online gedrag en acceptabele Content. In het bijzonder ga je ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verzending van technische gegevens.


25. LAST BUT NOT LEAST.

Vragen over deze Algemene Voorwaarden moeten worden gericht aan Ons via hello@theattic.be. Als een deel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zal dat deel worden uitgelegd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven. De resterende delen blijven volledig van kracht. Niets in deze Algemene Voorwaarden wordt geacht rechten te creëren voor een derde-begunstigde. De sectietitels in deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Je mag op geen enkele manier jouw rechten of plichten van deze Algemene Voorwaarden overdragen, toewijzen, in sublicentie geven of verpanden. THE ATTIC BV kan op elke wijze de rechten en plichten van deze Algemene Voorwaarden overdragen, toewijzen aan een derde partij, zonder jou hiervan op de hoogte te stellen of jouw toestemming te ontvangen. Als je vragen hebt over dit beleid of Onze Services in het algemeen, kan je contact met Ons opnemen via hello@theattic.be.